OPGAVER & ANSVAR

1. KLUBBENS MESTER

Klubbens mester vælges af bestyrelsen og refererer til bestyrelsen gennem bestyrelsesformanden.

Klubbens mester er som  Sabumnim.

Klubbens mester varetager gradueringer, og udstikker, i samarbejde med trænerpanelet retningen for klubbens træning.

Klubbens mester støtter den koordinerende træner, assistenten til den koordinerende træner, i træningsplanlægning og i alle spørgsmål vedr. Taekwondo.

Klubbens mester støtter trænerpanelet i at træningshjulet udarbejdes og anvendes så detaljeret som muligt, mhp. at tilsikre, at pensum opfyldes ift. udøveres udvikling, og krav til næste graduering.

Klubbens mester deltager i trænermøder i klubben.

Klubbens mester er ansvarlig for, at der årligt afholdes udviklingssamtaler med klubbens trænere, og i samarbejde med dem, tilsikre der udarbejdes udviklingsplaner for den enkelte træner. Dette sker i tæt samarbejder med Bestyrelsesformanden.

Klubbens mester støtter bestyrelsen i alle TKD og træningsrelevante spørgsmål.

2. DEN KOORDINERENDE TRÆNER

Den koordinerende træner udpeges af bestyrelsen.

Den koordinerende trænere refererer til bestyrelsen, og bemyndiges, med ansvar overfor, bestyrelsen følgende opgaver og ansvarsområder:

- Er ansvarlig for ressourceanvendelse af trænere til de ugentlige træninger, således det tilsikres at:

  • Prioritet 1, klubbens udøvere modtager den bedst mulige træning ift. de rådige ressourcer
  • Prioritet 2, klubbens træneres ønsker ift. hold mm opfyldes

- Er ansvarlig for gæstetrænere mm. indsættes og anvendes bedst muligt. Kan selv kontakte og indsætte gæstetrænere efter godkendelse af bestyrelsen.

- Er ansvarlig for, der 3 uger før graduering, afholdes gradueringsmøde blandt trænere. Formålet med mødet er:

  • Udarbejdelse af gradueringslisten, med navn, op til bælte, bæltelængde
  • Gennemgang af udøvere der er tvivl om, således de kan testet i ugen efter mødet

- Aflevering af gradueringslisten til den i bestyrelsen der sidder med gradueringsplanlægning minimum 2 uger før graduering.

- Er ansvarlig for, i samarbejde med trænerpanel, føring og opdatering af TKD pas, samt føring og opdatering af grad i MentoClub.

- Er i samarbejde med klubbens mester, ansvarlig for holdinddeling og planlægning af gradueringer, støttet af bestyrelsen.

 

3. ASSISTENT TIL DEN KOORDINERENDE TRÆNER

Assistenten til den koordinerende træner udpeges af bestyrelsen. Assistenten referere til den koordinerende træner.

Assistenten til den koordinerende træner, følger og støtter den koordinerende træner i dennes arbejde, og er stedfortræder for den koordinerende træner.

Er ansvarlig for klubbens træningsudstyr og materiel. Oprettet og ajourfører lister over materiel og materiellets stand, således klubben rettidigt kan anskaffe/genanskaffe nødvendigt materiel og udstyr. Optælling foretages minimum årligt i samarbejde med trænerpanel og øvrige hjælpere. Nyanskaffelser sker gennem bestyrelsen.

Er i samarbejde med mester, koordinerende træner og øvrigt trænerpanel ansvarlig for opdatering og vedligeholdelse af træningshjulet. Planlægning og opdatering af træningshjul er fast punkt på dagsorden ved trænermøder.

Er ansvarlig for udsendelse af indkaldelse til trænermøde, samt udfærdigelse af dagsorden til mødet.  Herunder koordinere tid/dato så flest muligt i det samlede trænerpanel kan deltage.

Trænermøde afholdes minimum i hvert kvartal.

Er ansvarlig for udsendelse af indkaldelse og dagsorden til trænerseminarer. Trænerseminarer afholdes to gange årligt, og kan være sammenfaldende med trænermøde.

Dagsorden til trænermøder/seminar  fremsendes til bestyrelsesformanden.

4. TRÆNERPANELET

Udarbejdes af klubbens trænere på næste trænermøde.

Trænernes opgaver og ansvar i forbindelse med træningshjul, gennemførelse af den enkelte træning, indstilling til gradueringer, opfølgning på gradueringer, samvirke med koordinerende og assistent.