BESTEMMELSER FOR KLUBTILSKUD TIL MEDLEMMERS AKTIVITETER

 

1. LEJRE

1.1. Tilskud til sommerlejr, påskelejr og lignende.

Bestyrelsen afsætter årligt et beløb i budgettet til brug for lejre. Beløbet prioriteres normalt som følger:

  1. Støtte og tilskud til sociale aktiviteter. Dette kan være oplevelser, leje af klubtelt mm.
  2. Støtte og tilskud til trænere eller forældre, der ønsker at støtte op om og deltage i aktiviteten. Der ydes normalt kun tilskud til deltagergebyr/ophold, og ikke til bespisning.

 

2. TRANSPORT

2.1. Generelt.

Klubben yder ikke økonomisk tilskud til medlemmernes transport til og fra aktiviteter, herunder lejre og lignende, hvor afstanden til aktiviteten fra klubbens lokaler er under 80 km.

Klubben yder som udgangspunkt økonomisk tilskud til medlemmernes transport til og fra aktiviteter, herunder sommerlejr, andre lejre og lignende, hvor afstanden til aktiviteten fra klubbens lokaler er 80 km eller derover. Økonomisk tilskud forudsætter, at mindst 5 aktive medlemmer af klubben er tilmeldt og deltager i aktiviteten.

Bestyrelsen skal forud for påbegyndelsen af rejsen, godkende rejsen som tilskudsberettiget. Er rejsen ikke forhåndsgodkendt, kan der ikke ydes tilskud.

Transport med det offentlige refunderes med et beløb svarende til den billigste mulige billetpris til og fra destinationen, inkl. evt. pladsreservation, jf. dog nedenfor.

Tilskuddet til kørsel i egen bil udgør;

  • kr. 1,0 pr. km. ved 1 person (tilmeldt deltager, familie til deltager og/eller medhjælper) i bilen
  • kr. 2,0 pr. km. ved 2 personer (tilmeldt deltager, familie til deltager og/eller medhjælper) i bilen
  • kr. 2,5 pr. km. ved 3 eller flere personer (tilmeldt deltager, familie til deltager og/eller medhjælper) i bilen

Broafgift og færgebillet dækkes med 100% af udgiften, jf. dog nedenfor.

Det samlede tilskud ved persontransport, der udbetales i forbindelse med en aktivitet, kan uanset de før anførte bestemmelser, ikke overstige kr. 350 pr. person.

 

Eksempel 1:

Godkendt rejse til deltagelse i stævne i Skanderborg.

Udgifter til kørsel i bil med 1 deltager refunderes med kr. 416 (416 km x kr. 1,0) + (2 x kr. 245 = broafgift) kr. 490, i alt kr. 906, dog maksimalt kr. 350 pr. person, svarende til i alt kr. 350.

Eksempel 2:

Godkendt rejse til deltagelse i stævne i Skanderborg.

Udgifter til kørsel i bil med 2 deltagere refunderes med kr. 832 (416 km x kr. 2,0) + (2 x kr. 245 = broafgift) kr. 490, i alt kr. 1.322, dog maksimalt kr. 350 pr. person, svarende til i alt kr. 700.

Eksempel 3:

Godkendt rejse til deltagelse i stævne i Skanderborg.

Udgifter til kørsel i bil med 3 deltagere refunderes med kr. 1.040 (416 km x kr. 2,5) + (2 x kr. 245 = broafgift) kr. 490, i alt kr. 1.530, dog maksimalt kr. 350 pr. person, svarende til i alt kr. 1.050.

Eksempel 4:

Udgifter til kørsel i bil med 4 deltagere refunderes med kr. 1.040 (416 km x kr. 2,5) + (2 x kr. 245 = broafgift) kr. 490, i alt kr. 1.530, dog maksimalt kr. 350 pr. person, svarende til i alt kr. 1.400.

I tilfælde af, at mere end 1 person stiller bil til rådighed for kørsel til en godkendt rejse, deles det refunderede beløb ligeligt mellem de personer, som har stillet bil til rådighed.

2.2. Transport i forbindelse med kurser, uddannelse, møder mm. for trænere og bestyrelsesmedlemmer.

I forbindelse med kurser, uddannelse, møder mm. som er godkendt af bestyrelsen, yder klubben tilskud til både kørsel og øvrige transportudgifter. Tilskuddet til kørsel i egen bil udgør kr. 2,5 pr. km. Såfremt flere skal på samme aktivitet, gælder reglerne for tilskud som nævnt i pkt. 2.1. ift. samkørsel.

2.3. Offentlig transport

Transport med det offentlige, som ikke er omfattet af pkt. 2.1, refunderes med et beløb svarende til den billigste mulige billetpris til og fra destinationen, inkl. evt. pladsreservation.

2.4. Transporttilskud til gæstetrænere

Gæstetræneres udgifter til kørsel i egen bil afregnes med et beløb, svarende til Skats takster for skattefri kørselsgodtgørelse. Beløbet udgør i 2020 kr. 3,52 pr. km. Udgifter til broafgift, færge, offentlig transport dækkes med 100% af udgiften. Såfremt gæstetrænerene modtager vederlag af klubben for gæstetræningen, anses transportomkostninger som udgangspunkt for værende indeholdt i vederlaget.

2.5. Afregning

Tilskud og refusion af udlæg forudsætter at udgiftsbilag afleveres til kassereren. Klubben kan udfærdig skema til brug for tilskud og refusion, som skal benyttes.

 

3. STÆVNER

3.1. Nationale stævner

Klubben yder fuldt tilskud til opstillingsgebyr samt billigste overnatning (typisk hal/skole i forbindelse med stævnet) til stævner hvor medlemmer er forhåndskvalificerede, f.eks. DM.

Såfremt man er tilmeldt stævne, men ikke kommer til at kæmpe grundet aflysning el.lign., refunderer klubben opstillingsgebyret.

3.2. Trænere og bestyrelsesmedlemmer der støtter nationale stævner

Klubben yder 100% tilskud til entre mm. til trænere, bestyrelsesmedlemmer mm. som deltager i stævnet som støtte til klubbens udøvere.

3.3. INTERNATIONALE STÆVNER

For deltagere i internationale stævner kan klubben yde tilskud på optil 100% af tilmeldings/opstillingsgebyr. En forudsætning for opnåelse af tilskud er, at udgiften dokumenteres, og godkendes inden tilmelding.

Klubben kan yde yderligere tilskud, men dette vil der blive taget stilling fra gang til gang.

 

4. Bespisning

For målgruppe og aktiviteter beskrevet i pkt. 2.2.og 3.2.  yder klubben et tilskud til kost på op til kr. 150,-  for et helt rejsedøgn. For kortere rejsedøgn, støtte i forbindelse med stævner mm ydes der tilskud på op til kr. 75,-.

Tilskuddet forudsætter, at der ikke ydes bespisning i forbindelse med aktiviteten.

Klubben kan yderligere yde tilskud til kost mm. som fremmer sammenhold, socialt samvær mm. I forbindelse med stævner og øvrige aktiviteter. Dette tilskud godkendes fra gang til gang af bestyrelsen.

 

5. UDGIFTER TIL DAN-GRADUERING

Klubben yder 75% tilskud til danfortræningskursus og efterfølgende dangraduering, for klubbens primærtrænere. For hjælpetrænere ydes et tilskud på 50%. For øvrige medlemmer ydes et tilskud på 25% pr. graduering. Tilskud forudsætter aflevering af officiel DTaF kvittering. En forudsætning for at modtage tilskuddet er, at man har virket tilfredsstillende i den pågældende trænerrolle i minimum 3 måneder før indstilling, og efterfølgende i minimum 3 måneder fortsætter i trænerrollen.

I særlige tilfælde kan Bestyrelsen beslutte at yde ekstraordinær økonomisk støtte til et medlem, der afviger fra ovenstående % stats. 

Klubben giver som udgangspunkt sort bælte med brodering som gave, ved opnåelse af 1. dan. Se pkt. 7. For nytilkomne medlemmer til klubben der er dan-bærere, kan der gives nyt sort bælte i forbindelse med graduering, såfremt der ønskes klubbens navn mm. broderet på nyt bælte.

Såfremt en udøver ikke består danfortræning, eller graduering, ydes der ikke tilskud til gentagne forsøg.

 

6. KURSUSUDGIFTER

Klubben dækker 100% af udgifterne til relevante træner-, instruktør- og idrætslederkurser (f.eks. instruktørkurser gennem DTaF). Herudover kan klubben vælge helt eller delvist at dække udgifter til andre kurser, hvis det skønnes at være i klubbens interesse. Klubben dækker ligeledes 100% af billigste overnatning, f.eks. vandrehjem i forbindelse med med kursus.

Booking af overnatning mm. foretages af eller koordineres med bestyrelsen.

 

7. GAVER

Klubben giver tilskud til dobok og/eller sort/poom bælte i forbindelse med 1.dan graduering. Dog maksimalt kr. 600. Trænere, der i løbet af et kalenderår har undervist mindst een gang om ugen, er berettiget til at modtage dobok eller andet udstyr for et årligt beløb på højst kr. 1.500,- (2022 sats)

Beløbet fastsættes af bestyrelsen ved bestyrelsesmøde i november.

Beløb til andre gaver besluttes fra gang til gang af bestyrelsen.

 

8. GÆSTETRÆNERE

Honorar og øvrige udgifter til gæstetrænere godkendes af bestyrelsen fra gang til gang.

 

Hillerød Taekwondo Klub                          26.02.2020