BESTEMMELSER FOR KLUBTILSKUD TIL MEDLEMMERS AKTIVITETER.

 

1. TRANSPORT

1.1. Transport i forbindelse med stævne. lejr mv.

Stiller et medlem sit køretøj til rådighed for klubben mhp. samkørsel/transport af klubmateriel, i forbindelse med transport til og fra stævner, lejre mv. kan klubben yde tilskud til både kørsel og øvrige transportudgifter.

Tilskuddet til kørsel i egen bil udgør 1,5 kr. pr. km.

Gældende for tilskud til kørsel forudsætter det mest mulig udnyttelse af samkørsel og skaleres efter følgende regel: 1 deltager i bilen udløser ⅓ tilskud. 2 deltagere i bilen udløser ⅔ tilskud. 3 eller flere deltagere i bilen udløser fuldt tilskud.

Tilskuddet kan normalt ikke overstige samlet 800,- pr. hen, ophold og tilbage rejse. Bestyrelsen skal forud for påbegyndelsen af rejsen, godkende rejsen som tilskudsberettiget. Er rejsen ikke forhåndsgodkendt, kan der ikke ydes tilskud.

1.2. Transport i forbindelse med kurser, uddannelse, møder mm. for trænere og bestyrelsesmedlemmer.

I forbindelse med kurser, uddannelse, møder mm. som er godkendt af bestyrelsen, yder klubben tilskud til både kørsel og øvrige transportudgifter. Tilskuddet til kørsel i egen bil udgør 2,5 kr. pr. km. Såfremt flere skal på samme aktivitet, gælder reglerne for tilskud som nævnt i pkt. 1.1. ift. samkørsel.

1.3. Offentlig transport

Transport med det offentlige refunderes med et beløb svarende til den billigste mulige billetpris til og fra destinationen, inkl. evt pladsreservation.

1.4. Transport tilskud til gæstetrænere

Gæstetræneres udgifter til kørsel i egen bil afregnes med 3,53 kr. pr km. Udgifter til broafgift, færge, offentlig transport dækkes med 100% af udgiften.

1.5. Afregning

Tilskud forudsætter at udgiftsbilag afleveres til kassereren. Hos kassereren kan der rekvireres kilometersedler mm.

2. STÆVNER

2.1. Nationale stævner

Klubben yder fuldt tilskud til opstillingsgebyr samt billigste overnatning (typisk hal/skole i forbindelse med stævnet) til stævner hvor medlemmer er forhåndskvalificerede, f.eks. DM.

Såfremt man er tilmeldt stævne, men ikke kommer til at kæmpe grundet aflysning el.lign. refundere klubben opstillingsgebyr.

2.2. Trænere og bestyrelsesmedlemmer der støtter nationale stævner

Klubben yder 100% tilskud til entre mm. til trænere, bestyrelsesmedlemmer mm. som deltager i stævnet som støtte til klubbens udøvere.

 

2.3. INTERNATIONALE STÆVNER

For deltagere i internationale stævner kan klubben yde tilskud på optil 100% af tilmeldings/opstillingsgebyr. En forudsætning for opnåelse af tilskud er, at udgiften dokumenteres, og godkendes inden tilmelding.

Klubben kan yde yderligere tilskud, men dette vil der blive taget stilling fra gang til gang.

3. Bespisning

For målgruppe og aktiviteter beskrevet i pkt. 1.2.og 2.2.  yder klubben et tilskud til kost på optil  150,-  for et helt rejsedøgn. For kortere rejsedøgn, støtte ifm stævner mm ydes der tilskud på 75,-.

Tilskuddet forudsætter, at der ikke ydes bespisning ifm. aktiviteten.

Klubben kan yderligere yde tilskud til kost mm. som fremmer sammenhold, socialt samvær mm. ifm stævner og øvrige aktiviteter. Dette tilskud godkendes fra gang til gang af bestyrelsen.

4. UDGIFTER TIL DAN-GRADUERING

Klubben yder 75% tilskud til danfortræningskursus og efterfølgende dangraduering (kun dansk certifikat). Tilskud forudsætter aflevering af officiel DTaf kvittering.

5. KURSUSUDGIFTER

Klubben dækker 100% af udgifterne til relevante træner-, instruktør- og idrætslederkurser (f.eks. instruktørkurser gennem DTaF). Herudover kan klubben vælge helt eller delvist at dække udgifter til andre kurser, hvis det skønnes at være i klubbens interesse. Klubben dækker ligeledes 100% af billigste overnatning, f.eks. vandrehjem ifm. med kursus.

Booking af overnatning mm. foretages af bestyrelsen.

6. GAVER

Klubben giver tilskud til dobok og/eller sort/poom bælte i forbindelse med 1.dan graduering. Dog maksimalt kr. 600. Trænere, der har undervist mindst een gang om ugen, modtager dobok eller andet udstyr for et årligt beløb på højst kr. 1960,- (2017 sats)

Beløbet fastsættes af bestyrelsen ved bestyrelsesmøde i november.

Beløb til andre gaver besluttes fra gang til gang af bestyrelsen.

7. GÆSTETRÆNERE

Honorar og øvrige udgifter til gæstetrænere godkendes af bestyrelsen fra gang til gang.