VEDTÆGTER

FOR FORENINGEN

 

HILLERØD TAEKWONDO KLUB

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningen Hillerød Taekwondo Klub (HTK) har hjemsted i Hillerød Kommune og er medlem af Dansk Taekwondo Forbund og Danmarks Idrætsforbund og er undergivet disses love og bestemmelser.

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er at gøre medlemmerne til komplette kampkunstnere. Derudover er det foreningens formål at udbrede kendskabet til Taekwondo med udgangspunkt i foreningens aktiviteter, fællesskabet og det sociale liv i klubben, samt udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§ 3. Medlemskab

Som medlemmer i klubben kan optages enhver uberygtet person. Personer der har været straffet for vold, legemskrænkelse, grov gadeuorden, overtrædelse af DIF’s dopingregler eller handel med narkotiske stoffer, kan ikke optages. Et afslag om optagelse kan dog indankes skriftligt for bestyrelsen, der afgør, om optagelse kan finde sted. Medlemmer der gør sig skyldig i ovenstående kan ekskluderes af bestyrelsen.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen samt deltagelse i klubbens øvrige aktiviteter.

Al træning sker på eget ansvar. Klubben kan således ikke drages til ansvar i forbindelse med skader på legeme endsige personlige ejendele.

 

§ 4. Indmeldelse

Indmeldelse skal ske online via klubbens medlemssystem ved oprettelse af profil, samt tilmelding til hold. For medlemmer under 18 år skal pågældende tilmeldes af forældre eller værge. Ved indmeldelse betales der kontingent samt licens til Dansk Taekwondo Forbund.

 

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren, eller bestyrelsesmedlemmet der varetager medlemsadministration, via mail, med en måneds varsel til udgangen af en kontingent periode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. Udmeldte, eller ekskluderede medlemmer jf. § 8, har intet krav på klubbens midler, herunder forudbetalt kontingent.

§ 6. Kontingent

 

Kontingentet, og evt. kontingentfritagelse/reduktion fastsættes af bestyrelsen, og betales gennem klubbens medlemsadministrationssystem.

Bestyrelsen varetager administrationen af medlemmer herunder fastsættelse af betalingsterminer. Kontingent opkræves normalt kvartalsvis forud til betaling senest d. 1/1, 1/4, 1/7 & 1/10. Kontingent forhøjelse vil blive varslet 3 måneder før ikrafttrædelse.

Klubbens primærtrænere, der helt eller delvist, varetager undervisning på et af klubbens hold, er fritaget for kontingent.

Hjælpetrænere der som udgangspunkt, minimum én gang om ugen, hjælper en træner med undervisning, eller underviser under ansvar fra en myndig træner, får deres kontingent nedsat med 50%.

Passive medlemmer kan optages mod betaling af én måneds kontingent i året.

§ 7. Restance

Medlemmer der er i kontingentrestance med 2 måneder eller mere, kan slettes af medlemsfortegnelsen og medlemmet udelukkes fra træning og klubbens øvrige aktiviteter. Genoptagelse kan ske ved at betale restancen.

 

§ 8. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, ikke opfylder sine medlemsforpligtelser, misbruger Taekwondo viden, eller udviser en opførsel, som skader foreningens anseelse og omdømme.

 

Instruktører kan bortvise et medlem fra træning, såfremt pågældende medlem skønnes uegnet til at modtage undervisning eller udviser uønsket adfærd.

I sager om udelukkelse/bortvisning skal bestyrelsen underrettes, og medlemmet har krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem samt i øvrigt afvise at imødekomme anmodning om medlemskab, når den finder, at anmodningen ikke harmonerer med foreningsformålet. Et medlems der ekskluderes skal oplyses om ankemuligheder.

 

§. 9. Den daglige træning

Den daglige træning ledes af et trænerpanel. Trænerpanelet er underlagt bestyrelsen. Trænerpanelet udgøres af Cheftræneren samt trænere og hjælpetrænere. Cheftræneren udpeges af bestyrelsen. Nye trænere og hjælpetrænere udpeges af bestyrelsen i samarbejde med Cheftræner. Er klubben i perioder uden Cheftræner, udpeger bestyrelsen, i samarbejde med trænerpanelet, en egnet træner til at varetage koordination og planlægning af træning m.m.

 

Planlægning af træning, holdsammensætning m.m. drøftes på trænermøder med deltagelse af trænerstaben og udvalgte bestyrelsesmedlemmer. Fremkomne forslag godkendes herefter af bestyrelsen.

Der afholdes trænermøde med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer mindst én gang i hvert kvartal.

 

§. 10 Bestyrelsen

Bestyrelsen forestår klubbens daglige ledelse og er direkte ansvarlig overfor generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen består af minimum 4 og optil 7 bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne benævnes:

Bestyrelsesformand, Næstformand, Kasserer, samt optil 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsesformanden vælges direkte af generalforsamlingen i lige år.

 

I lige år vælges optil 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges optil 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

På generalforsamlingen vælges endvidere 2 suppleanter. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling, dog senest 14 dage efter denne.

 

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder mindst én gang om måneden. Alle afgørelser i bestyrelsen, træffes ved simpel stemmeflertal. Ved bestyrelsesmøderne har suppleanterne møde- og taleret. Der udfærdiges beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne.

 

Valgbare til bestyrelsen er forældre til medlemmer og medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret jfr. § 11. Dog skal formand, næstformand og kasserer være myndige.

 

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

 

Bestyrelsen skal påse, at lovene overholdes, samt at formålsparagraffen efterleves.

 

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i sin valgperiode, kan bestyrelsen supplere sig selv. Suppleantens valg skal bekræftes på førstkommende ordinære generalforsamling.

 

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

 

§ 11. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden, regnskab for året, budget for kommende år og indkomne forslag skal ske med et varsel på mindst fire uger ved besked via mail og på klubbens hjemmeside.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

Tilrettet dagsorden og forslag samt bilag, modtaget efter indkaldelsen, fremsendes senest en uge før generalforsamlingens afholdelse ved besked via mail og på klubbens hjemmeside.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, forældre til disse, samt personer som bestyrelsen måtte indbyde.

 

Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, samt forældre eller værger valgt til bestyrelsen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 12. Dagsorden

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

4. Bestyrelsens handleplan for det kommende år.

5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter

10. Valg af revisor (revisorsuppleant)

11. Eventuelt

§ 13. Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jfr. § 18 og 19.

 

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt et medlem forlanger det.

 

Ved personvalg dog på forlangende. Stemmelighed i forbindelse med personvalg udløser omvalg mellem de personer, der ved første afstemning fik lige mange stemmer. Giver dette omvalg igen stemmelighed, afgøres personvalget ved lodtrækning.

 

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske med et varsel på mindst 7 dage ved besked via mail og på klubbens hjemmeside.

Afstemning, referat og generalforsamlingens ledelse følger de bestemmelser, som er gældende for den ordinære generalforsamling.

§ 15. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Kassereren fører regnskabet i henhold til god regnskabsskik.

 

I henhold til Årsregnskabsloven udarbejdes en årsrapport indeholdende driftsregnskab/årsafslutning for det foregående år og status/saldobalance pr. regnskabsårets afslutning.

 

Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Kassereren forestår klubbens daglige bogføring og er ansvarlig for alle ind- og udbetalinger. Bestyrelsen har den endelige afgørelse i alle sager vedrørende økonomi.

 

§ 16. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges revisor for kommende regnskabsår.

Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå årsrapporten og foretage en regnskabsmæssig revision samt påse, at beholdningerne er til stede.

 

§ 17. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Ved formandens fravær varetager næstformanden, formandens forpligtigelser.

 

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt lånoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.

 

Øvrige økonomiske forhold, herunder godkendelse af udgifter/betalinger i bank mm, kan ske ved at 2 ud af formand, kasserer eller næstformand, godkender udgiften.

 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

§ 18. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 19. Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige

/almenvelgørende formål foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

 

Vedtaget på generalforsamling den 04. 02. 2017 og annullerer hermed tidl. vedtægter.