BESTEMMELSER FOR KLUBTILSKUD TIL MEDLEMMERS AKTIVITETER.

 

1. LEJRE

1.1. Tilskud til sommerlejr, påskelejr og lignende.

Bestyrelsen budgettere årligt et fastsat beløb til lejre. Beløbet prioriteres normalt som følger:

  1. Støtte og tilskud til sociale aktiviteter. Dette kan være oplevelser, leje af klubtelt mm.
  2. Støtte og tilskud til trænere der ønsker at deltage i aktiviteten. Der ydes normalt kun tilskud til deltagergebyr/ophold, og ikke til bespisning.

 

2. TRANSPORT

2.1. Generelt.

Klubben yder som udgangspunkt ikke økonomisk tilskud til medlemmernes transport til og fra aktiviteter, herunder lejre og lignende. Ved særlige lejligheder kan klubben yde tilskud ved transport af klubmateriel, samkørsel for klubben o.lign.

 

Tilskuddet  ved  persontransport forudsætter mest mulig udnyttelse af samkørsel, og skaleres efter følgende regel: 1 deltager i bilen udløser ⅓ tilskud. 2 deltagere i bilen udløser ⅔ tilskud. 3 eller flere deltagere i bilen udløser fuldt tilskud. Transport med det offentlige refunderes med et beløb svarende til den billigste mulige billetpris til og fra destinationen. 

Bestyrelsen skal forud for påbegyndelsen af rejsen, godkende rejsen som tilskudsberettiget. Er rejsen ikke forhåndsgodkendt, kan der ikke ydes tilskud.

Tilskuddet kan normalt ikke overstige samlet 800,- pr. hen, ophold og tilbage rejse.

2.2. Transport i forbindelse med kurser, uddannelse, møder mm. for trænere og bestyrelsesmedlemmer.

I forbindelse med kurser, uddannelse, møder mm. som er godkendt af bestyrelsen, yder klubben tilskud til både kørsel og øvrige transportudgifter. Tilskuddet til kørsel i egen bil udgør 2,5 kr. pr. km. Såfremt flere skal på samme aktivitet, gælder reglerne for tilskud som nævnt i pkt. 2.1. ift. samkørsel.

2.3. Offentlig transport

Transport med det offentlige refunderes med et beløb svarende til den billigste mulige billetpris til og fra destinationen, inkl. evt pladsreservation.

2.4. Transport tilskud til gæstetrænere

Gæstetræneres udgifter til kørsel i egen bil afregnes med 3,53 kr. pr km. Udgifter til broafgift, færge, offentlig transport dækkes med 100% af udgiften.

2.5. Afregning

Tilskud forudsætter at udgiftsbilag afleveres til kassereren.

3. STÆVNER

3.1. Nationale stævner

Klubben yder fuldt tilskud til opstillingsgebyr samt billigste overnatning (typisk hal/skole i forbindelse med stævnet) til stævner hvor medlemmer er forhåndskvalificerede, f.eks. DM.

Såfremt man er tilmeldt stævne, men ikke kommer til at kæmpe grundet aflysning el.lign. refundere klubben opstillingsgebyr.

3.2. Trænere og bestyrelsesmedlemmer der støtter nationale stævner

Klubben yder 100% tilskud til entre mm. til trænere, bestyrelsesmedlemmer mm. som deltager i stævnet som støtte til klubbens udøvere.

3.3. INTERNATIONALE STÆVNER

For deltagere i internationale stævner kan klubben yde tilskud på optil 100% af tilmeldings/opstillingsgebyr. En forudsætning for opnåelse af tilskud er, at udgiften dokumenteres, og godkendes inden tilmelding.

Klubben kan yde yderligere tilskud, men dette vil der blive taget stilling fra gang til gang.

4. Bespisning

For målgruppe og aktiviteter beskrevet i pkt. 2.2.og 3.2.  yder klubben et tilskud til kost på optil  150,-  for et helt rejsedøgn. For kortere rejsedøgn, støtte ifm stævner mm ydes der tilskud på 75,-.

Tilskuddet forudsætter, at der ikke ydes bespisning ifm. aktiviteten.

Klubben kan yderligere yde tilskud til kost mm. som fremmer sammenhold, socialt samvær mm. ifm stævner og øvrige aktiviteter. Dette tilskud godkendes fra gang til gang af bestyrelsen.

5. UDGIFTER TIL DAN-GRADUERING

Klubben yder 75% tilskud til danfortræningskursus og efterfølgende dangraduering, for klubbens primærtrænere. For hjælpetrænere ydes et tilskud på 50%. For øvrige medlemmer ydes et tilskud på 25% pr. graduering. Tilskud forudsætter aflevering af officiel DTaf kvittering. En forudsætning for at modtage tilskuddet er, at man har virket tilfredsstillende i den pågældende trænerrolle i minimum 3 måneder før indstilling, og efterfølgende i minimum 3 måneder fortsætter i trænerrollen.

I særlige tilfælde kan Bestyrelsen beslutte at yde ekstraordinær økonomisk støtte til et medlem, der afviger fra ovenstående % stats. 

Klubben giver som udgangspunkt sort bælte med brodering som gave, ved opnåelse af 1. dan. Se pkt. 7. For nytilkomne medlemmer til klubben der er dan-bærere, kan der gives nyt sort bælte ifm. graduering, såfremt der ønskes klubbens navn mm. broderet på nyt bælte.

Såfremt en udøver ikke består danfortræning, eller graduering, ydes der ikke tilskud til gentagne forsøg.

6. KURSUSUDGIFTER

Klubben dækker 100% af udgifterne til relevante træner-, instruktør- og idrætslederkurser (f.eks. instruktørkurser gennem DTaF). Herudover kan klubben vælge helt eller delvist at dække udgifter til andre kurser, hvis det skønnes at være i klubbens interesse. Klubben dækker ligeledes 100% af billigste overnatning, f.eks. vandrehjem ifm. med kursus.

Booking af overnatning mm. foretages af bestyrelsen.

7. GAVER

Klubben giver tilskud til dobok og/eller sort/poom bælte i forbindelse med 1.dan graduering. Dog maksimalt kr. 600. Trænere, der har undervist mindst een gang om ugen, modtager dobok eller andet udstyr for et årligt beløb på højst kr. 1960,- (2017 sats)

Beløbet fastsættes af bestyrelsen ved bestyrelsesmøde i november.

Beløb til andre gaver besluttes fra gang til gang af bestyrelsen.

8. GÆSTETRÆNERE

Honorar og øvrige udgifter til gæstetrænere godkendes af bestyrelsen fra gang til gang.